Disclaimer

De inhoud van de website, de nieuwsberichten en nieuwsbrieven worden met zorg door AB Legal samengesteld en bijgehouden. Ondanks deze zorg, kan AB Legal niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website, noch voor de werking en functioneren van de website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de op de website, nieuwsberichten of nieuwsbrieven weergegeven informatie. AB Legal is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van deze website, nieuwsberichten of nieuwsbrieven of van enige informatie die daarop is getoond.

Op de website wordt de mogelijkheid geboden om vrijblijvend en geheel kosteloos juridische vragen voor te leggen. Eenvoudige vragen die AB Legal vanuit parate kennis in korte tijd kan beantwoorden worden beantwoord. Hoewel AB Legal de vragen met zorg tracht te beantwoorden, kan AB Legal niet instaan voor de juistheid, volledigheid en toepasselijkheid van de gegeven antwoorden. AB Legal sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van de in de antwoorden vervatte informatie.

De inhoud van de website, nieuwsberichten, nieuwsbrieven en de via deze website gegeven adviezen hebben uitsluitend als doel algemene juridische informatie te verstrekken op een voor een breed publiek toegankelijke wijze. De informatie dient niet te worden opgevat als een concreet persoonlijk advies en heeft niet het oogmerk volledig te zijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verwijzingen op de website of nieuwsbrief van AB Legal naar andere sites zijn alleen bedoeld ter informatie van de gebruiker van de website. AB Legal kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites of de op de site(s) aangeboden informatie, producten of diensten.

Het auteursrecht van de website, de nieuwsberichten, nieuwsbrieven en antwoorden wordt voorbehouden aan AB Legal. Het is de gebruiker van de website, nieuwsberichten of nieuwsbrieven toegestaan voor eigen rekening en risico delen van de inhoud daarvan te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden uitsluitend in de vorm van ' liken' en 'tweeten' door middel van de social media buttons op de website, mits AB Legal, haar clienten of derden hiermee niet in diskrediet worden gebracht dan wel op andere wijze -direct of indirect- schade wordt toegebracht, de verspreiding geschiedt zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht en een juiste bronvermelding plaatsvindt. Andere wijzen van vermenigvuldigen, verspreiden, beschikbaar stellen, exploiteren of distribueren aan derden zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van AB Legal.

Scroll to top