Algemene voorwaarden


d.d. 16-10-2015

1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: AB Legal, een eenmanszaak gevestigd en kantoorhoudend aan de Beelaertslaan 40 te Oosterbeek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64316734;
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan opdrachtnemer;
Overeenkomst/Opdracht: het geheel van mondelinge en/of schriftelijke afspraken waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;
Bescheiden: alle gegevens, informatie, documenten, feiten en omstandigheden die betrekking hebben op, verband houden met of nuttig zijn voor de opdracht, de overeenkomst of uitvoering van de werkzaamheden;

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, opdrachten en vervolgopdrachten waarop opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard en op alle voortvloeiende en/of verbandhoudende rechtsbetrekkingen.
2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden –waaronder die van opdrachtgever- worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Mocht één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden dan wordt deze hierbij nu voor als dan vervangen door een bepaling waarvoor dit niet geldt en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
2.5 Het staat opdrachtnemer vrij deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van wijzigigengedurende de looptijd van een overeenkomst of opdracht ontvangt opdrachtgever bericht.

3 Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1 Elke overeenkomst komt pas tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtnemer de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen.
3.2 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
3.3 Het staat opdrachtnemer vrij zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren.

4 Uitvoering overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de overeenkomst uit te voeren naar beste inzicht en vermogen.
De werkzaamheden worden geheel naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
4.2 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht of overeenkomst derde(n) in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene voorwaarden van deze derde(n) mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde(n).
4.5 Met uitzondering van uitdrukkelijk en schriftelijk aangegeven uiterste termijnen, is elke andere opgegeven termijn slechts indicatief.

5 Informatie
5.1 Opdrachtgever is gehouden alles te doen wat redelijkerwijs nodig of nuttig is ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. De opdrachtgever dient aan opdrachtnemer onverwijld alle bescheiden te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle bescheiden waar opdrachtnemer om heeft verzocht.
5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.
5.3 Komt opdrachtgever het gestelde in dit artikel niet na, dan is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is in dat geval bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten en de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen, totdat opdrachtgever het verzuim heeft hersteld. Bij verzuim van de opdrachtgever vervallen eventueel afgesproken uiterste termijnen voor levering van werkzaamheden of overeenkomst. Van de opschorting van de werkzaamheden ontvangt opdrachtgever bericht.
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of fouten –van welke aard ook- ontstaan door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige bescheiden. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade ontstaan door de vertraging als gevolg van de niet of niet tijdige aanlevering van bescheiden door opdrachtgever en/of de opschorting van de werkzaamheden als gevolg daarvan. De schade en kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

6 Intellectueel eigendom, geheimhouding, bewaring dossiers
6.1 Opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever die in verband met de overeenkomst aan opdrachtnemer wordt verstrekt of opdrachtnemer bekend wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels een informatieplicht opleggen aan opdrachtnemer of wanneer zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. Opdrachtnemer zal deze geheimhoudingsverplichting opleggen aan eventueel bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derde(n).
6.2 De door opdrachtgever verstrekte bescheiden worden door opdrachtnemer bewaard in het dossier. Na sluiting van het dossier zal opdrachtnemer deze bescheiden aan opdrachtgever retourneren indien en voor zover opdrachtgever hierom verzoekt.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, of in geval van een wettelijke bewaringsplicht, wordt een afgerond en gesloten dossier gedurende maximaal 7 jaren bewaard ten kantore van opdrachtnemer. Daarna staat het opdrachtnemer vrij om, zonder mededeling vooraf, over te gaan tot vernietiging van het dossier, inclusief de daarin bewaarde bescheiden.
6.4 De uitvoering van de opdracht behelst niet de overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor op alle in het kader van de opdracht vervaardigde en gebruikte producties, zoals onder andere adviezen, brieven, notities, verslagen, (rechtbank)stukken, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord.

7 Tarieven
7.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer bestaan uit het honorarium, reiskosten, bijkomende kosten, verschotten, 21 % omzetbelasting en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen.
7.2 Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd per tijdseenheid van 10 minuten en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Partijen kunnen ook een vaste prijs in plaats van een uurtarief overeenkomen.
7.3 De reiskosten bestaan uit een kilometervergoeding van 0,19 cent per km en een reistijdenvergoeding van 30 euro per uur.
7.4 De bijkomende kosten en verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door opdrachtnemer zijn betaald, zoals onder andere kosten voor diensten van ingeschakelde derde(n), deurwaarderskosten, griffierecht, parkeer- en verblijfkosten of kosten van aanvraag van documenten en uittreksels.
7.5 In geval een opdracht waarvoor een vaste prijs is afgesproken, leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal de prijs naar verhouding van de werkzaamheden, worden aangepast.
7.6 Tenzij de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd, zal opdrachtnemer inzake letselschadezaken trachten de kosten van uitvoering van de opdracht te verhalen op de partij(en) die voor de letselschade aansprakelijk is/zijn.
7.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven ieder jaar per 1 januari aan te passen.

8 Factuur en Betaling
8.1 De verschuldigde bedragen worden maandelijks aan opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen. Alle kosten van betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.
8.2 Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De particuliere opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is in dat geval de wettelijke consumentenrente verschuldigd; overige opdrachtgevers zijn in dat geval de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is (14 dagen na factuurdatum) tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
8.3 In geval van verzuim komen alle in redelijkheid gemaakte kosten voor gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering voor rekening van de opdrachtgever.
8.4 De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk gemaakte proceskosten.
8.5 Voor een particuliere opdrachtgever niet handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf zijn de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog binnen 14 dagen na aanmaning door opdrachtgever wordt voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden voor de overige opdrachtgevers gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150,-- euro.
8.6 Opdrachtnemer kan zowel voorafgaand als gedurende de looptijd van een opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen c.q. voort te zetten. Voorschotten worden maandelijks gefactureerd. Voorschotten worden bij het einde van de overeenkomst verrekend.
8.7 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, waaronder de afgifte van bescheiden of andere zaken van opdrachtgever, indien een factuur of een voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan. Hiervan zal opdrachtgever op de hoogte worden gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden. Eventuele afgesproken uiterlijke termijnen komen hierdoor te vervallen.
8.8 Blijft opdrachtgever -na hiertoe te zijn aangemaand- in verzuim, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De opdrachtnemer behoudt het recht op honorarium voor de reeds verrichte werkzaamheden en een vergoeding voor de gemaakte kosten en bijkomende kosten, alsmede het recht op een redelijke vergoeding voor de schade en/of kosten als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

9 Klachten
9.1 Klachten over de factuur of met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van het stuk of de informatie waarover wordt geklaagd dan wel binnen 30 dagen na ontdekken van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.
9.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
9.3 Wanneer een klacht gegrond is, heeft opdrachtnemer de keuze om de werkzaamheden opnieuw te verrichten, aanpassingen of verbeteringen aan te brengen of de factuur te verminderen met een bedrag dat evenredig is met het gebrek.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Elke aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend of verbandhoudend met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot ten hoogste het bedrag van het voor de desbetreffende opdracht gefactureerde honorarium (excl btw, reiskosten, bijkomende kosten en verschotten). In geval de overeenkomst of opdracht een looptijd heeft van langer dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot ten hoogste het bedrag van het voor de desbetreffende opdracht gefactureerde honorarium over 6 maanden.
10.2 Opdrachtnemer heeft ten behoeve van de beroepsaansprakelijkheid een verzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden, Postbus 93604, 2509 AV Den Haag.
10.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, te beperken, herstellen of verbeteren. Indien opdrachtnemer niet in staat wordt gesteld de schade ongedaan te maken of te herstellen, vervalt het recht op schadevergoeding.
10.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 Opdrachtnemer is voor eventuele tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n) niet aansprakelijk.
10.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
10.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, teniet gaan en/of kennisname door onbevoegden van bescheiden en/of gegevens tijdens vervoer, verzending per post,elektronische verzending, bewerking en/of verzending door middel van een online systeem, ongeacht of het vervoer, de verzending en/of de bewerking geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
10.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
10.9 Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

11 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen of verband houdend met door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van opdrachtnemer.

12 Overmacht
12.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen en indien dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, overstromingen, molest en andere stagnatie in de normale gang van zaken, worden die verplichtingen opgeschort totdat opdrachtnemer in staat is ze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden.
12.2 Opdrachtgever heeft het recht, indien de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel langer dan één maand duurt, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder recht tot het vorderen van enige schadevergoeding ter zake van de ontbinding
12.3 Indien er reeds sprake is van gedeeltelijke uitvoering, kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is opdrachtgever een prijs verschuldigd evenredig aan het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

13 Einde overeenkomst
13.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde door opzegging eenzijdig beëindigen. Opzegging geschiedt schriftelijk. Ten aanzien van de zakelijke opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, nemen partijen hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht.
13.2 Ten aanzien van de particuliere opdrachtgever kan opdrachtnemer de overeenkomst alleen opzeggen met onmiddellijke ingang in geval van gewichtige omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt begrepen: overmacht, verstoorde werkrelatie en in geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of andere situatie waardoor de opdrachtgever niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
13.3 In geval van opzegging behoudt opdrachtnemer het recht op honorarium voor de reeds verrichte werkzaamheden en een vergoeding voor de gemaakte kosten, bijkomende kosten en verschotten. Ten aanzien van zakelijke opdrachtgever heeft opdrachtnemer tevens het recht op een redelijke vergoeding voor de schade en/of kosten als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

14 Toepasselijk recht
14.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien en waarvoor partijen niet in onderling overleg een oplossing kunnen bereiken, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
14.3 Alvorens een beroep op de rechter te doen zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

 

 

Scroll to top